Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Právní upozornění

background image

Právní upozornění

©

2015 BlackBerry. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry

®

a související ochranné známky, názvy a loga

jsou majetkem společnosti BlackBerry Limited a jsou registrovány a/nebo používány v USA a dalších
zemích po celém světě.

Adobe a Flash jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail
a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Apple, iCal, iPhone a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Box je
ochranná známka společnosti Box, Inc. Certifikace DLNA Certified je ochranná známka společnosti
Digital Living Network Alliance. Evernote je ochranná známka společnosti Evernote Corporation.
Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. GSM je ochranná známka Asociace GSM
MOU. HDMI je ochranná známka společnosti HDMI Licensing, LLC. IBM Notes a IBM Notes Traveler
jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation. joyn is a trademark of
GSMA. LinkedIn je ochranná známka společnosti LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel,
Outlook, PowerPoint a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Porsche
Design je ochranná známka společnosti Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code je
ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. Sina
Weibo je ochranná známka společnosti Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson
Spark je ochranná známka společnosti Sorenson Media, Inc. Twitter je ochranná známka společnosti
Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Cisco WebEx a WebEx jsou ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich poboček ve
Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.

Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference,
například dokumentace poskytnutá nebo přístupná na webových stránkách společnosti BlackBerry, je
poskytnuta nebo zpřístupněna „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“, bez podmínek, potvrzení,
garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoli druhu společností BlackBerry Limited a jejích přidružených
společností („BlackBerry“) a společnost BlackBerry nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli
typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany soukromých
a důvěrných informací nebo obchodních tajemství společnosti BlackBerry mohou být v této dokumentaci
některé aspekty technologií používaných společností BlackBerry popsány zevšeobecňujícími termíny.
Společnost BlackBerry si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci,
ovšem nepřijímá žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoli takové změny, aktualizace,
rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci.

Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo
software, produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo
na webové stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané „Produkty a služby jiných dodavatelů“).
Společnost BlackBerry nekontroluje a není zodpovědná za jakékoli produkty a služby jiných dodavatelů,
zejména za omezení obsahu, přesnosti, dodržení autorských práv, kompatibility, funkčnosti,

Právní upozornění

Uživatelská příručka

303

background image

důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoli dalších hledisek produktů a služeb
jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této dokumentace
v žádném případě neznamená schvalování produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele
společností BlackBerry.

VYJMA ROZSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU
JSOU TÍMTO VYLOUČENY VŠECHNY PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, VYJÁDŘENÍ NEBO
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ
JAKÉKOLI PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI,
ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY ČI POUŽITÍ, OBCHODOVATELNOSTI, PRODEJNÉ JAKOSTI,
NEPORUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY ČI NÁZVU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAVU ČI ZE ZVYKLOSTÍ
NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ ČI VYUŽITÍ OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ
NEBO S JEJÍM POUŽITÍM ČI FUNKČNOSTÍ NEBO NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLI SOFTWARU,
HARDWARU NEBO SLUŽBY ČI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE
UVEDENÝCH. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ
PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI
PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM ROZSAHU,
ALE MOHOU BÝT OMEZENY A JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ
DOKUMENTACE ČI POLOŽKY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU
SPOLEČNOST BLACKBERRY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI TYP ŠKOD
SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO DOKUMENTACÍ ČI JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ NEBO
S NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLI SOFTWARU, HARDWARU, SLUŽBY ČI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI
SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE ZMIŇOVANÝCH, ZAHRNUJÍCÍCH BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI
Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ,
REPRESIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT ČI ZISKŮ NEBO
Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, PROVOZNÍ PORUCHY, ZTRÁTY
OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY
DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET ČI PŘIJÍMAT JAKÁKOLI DATA, PROBLÉMY SPOJENÉ
S JAKÝMIKOLI APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY ČI SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI
BLACKBERRY, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTY Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB
SPOLEČNOSTI BLACKBERRY ČI JAKÝCHKOLI JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLI MOBILNÍCH
SLUŽEB, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY, NÁKLADY
NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO
ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST BLACKBERRY
INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU
SPOLEČNOST BLACKBERRY NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO
ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV ČI JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ
ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Právní upozornění

Uživatelská příručka

304

background image

OMEZENÍ, VÝJIMKY A PROHLÁŠENÍ ZDE UVEDENÁ: (A) PLATÍ BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU
ŽALOBY, POŽADAVKU ČI VÁMI PROVEDENÉ AKCE, ZEJMÉNA PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI,
ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ, PŘESNÉHO VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ
TEORIE, A TO NAVZDORY ZÁKLADNÍMU PORUŠENÍ ČI SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TÉTO DOHODY
NEBO JAKÉKOLI NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ, A (B) TÝKAJÍ SE SPOLEČNOSTI BLACKBERRY A JEJÍCH
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ
POSKYTOVATELŮ MOBILNÍCH SLUŽEB), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNOSTI
BLACKBERRY (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ MOBILNÍCH SLUŽEB) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH
ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ.

KROMĚ VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VÝJIMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI,
DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI BLACKBERRY ČI
JAKÝCHKOLI PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ
Z TÉTO DOKUMENTACE NEBO SE JÍ TÝKAJÍCÍ.

Před přihlášením k instalaci či používání produktů nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností
zajistit, aby poskytovatel mobilních služeb souhlasil s podporou všech funkcí. Někteří poskytovatelé
mobilních služeb nemusí nabízet funkci procházení sítě Internet spolu s předplatným ke službě
BlackBerry

®

Internet Service. Ověřte si u svého poskytovatele služeb uspořádání roamingu, dostupnost,

tarify a funkce služeb. Instalace či používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami
společnosti BlackBerry může vyžadovat jeden či více patentů, licencí na ochranné známky či autorská
práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za
rozhodnutí, zda budou použity produkty a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto účelu
vyžadovány jakékoli licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za
jejich získání. Produkty či nebo služby jiných dodavatelů neinstalujte a nepoužívejte, dokud nezískáte
potřebné licence. Jakékoli produkty a služby jiných dodavatelů dodávané s produkty a službami
společnosti BlackBerry jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a „TAK, JAK JSOU“, s žádnými
výslovnými nebo předpokládanými podmínkami, potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami
jakéhokoli druhu od společnosti BlackBerry a společnost BlackBerry za ně nenese žádnou odpovědnost.
Používání produktů a služeb jiných dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami jednotlivých
licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých jinými dodavateli, vyjma rozsahu výslovně pokrytého
licencí či jinou smlouvou se společností BlackBerry.

Podmínky používání jakýchkoli produktů nebo služeb společnosti BlackBerry jsou uvedeny
v samostatných licencích nebo v příslušných smlouvách se společností BlackBerry. INFORMACE
V TÉTO DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY ČI ZÁRUKY POSKYTNUTÉ
SPOLEČNOSTÍ BLACKBERRY NA ČÁSTI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB SPOLEČNOSTI
BLACKBERRY, JEŽ NEJSOU UVEDENY V TÉTO DOKUMENTACI.

Informace v této příručce jsou platné pro následující modely smartphonů:

RHB121LW

Právní upozornění

Uživatelská příručka

305

background image

RHA111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Vydáno v Kanadě

Právní upozornění

Uživatelská příručka

306