עזרה Porsche Design P 9983 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9983 Smartphone

ךירדמ

שמתשמל

הסרג

:

10.3.2

background image

םסרופ

ב

:-

2015-06-17

SWD-20150617144125033

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

..................................................................................................................................

5

שדח

הרודהמב

וז

..............................................................................................................................................

5

תורכיה

םע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

..............................................................................................................

7

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

..................................................................................................................................

7

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

.....................................................................................................................

8

ילמס

הארתה

.................................................................................................................................................

14

םילמס

טירפתב

..............................................................................................................................................

15

תרדגה

רישכמה

ךלש

.......................................................................................................................................

15

שומישה

תווחמב

............................................................................................................................................

18

תויצקארטניא

תומדקתמ

..................................................................................................................................

25

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

.............................................................................................................................

26

תפלחה

רישכמ

...............................................................................................................................................

27

תודוא

BlackBerry ID

...................................................................................................................................

37

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

39

ןופלט

............................................................................................................................................................

39

תוארתה

םילוצלצו

..........................................................................................................................................

47

את

ילוק

........................................................................................................................................................

53

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..................................................................................................................

55

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

...................................................................................................................

55

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

.................................................................................................................

82

הידמ

.............................................................................................................................................................

85

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

...........................................................................................................................

85

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.................................................................

85

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

.........................................................................................................................................

86

המלצמ

..........................................................................................................................................................

86

תונומת

..........................................................................................................................................................

95

הקיסומ

.......................................................................................................................................................

102

םינוטרס

......................................................................................................................................................

106

BlackBerry Story Maker

...........................................................................................................................

110

ףותיש

הידמ

................................................................................................................................................

113

וידר

FM

......................................................................................................................................................

114

תורדגה

.......................................................................................................................................................

117

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

...............................................................................................................

117

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

......................................................................................................................

121

background image

הללוס

חתמו

................................................................................................................................................

122

םירוביח

......................................................................................................................................................

129

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

.........................................................................................................................

154

הפש

...........................................................................................................................................................

161

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.................................................................................................................................

163

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................................................

171

תושיגנ

........................................................................................................................................................

173

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

....................................................................................................................................

191

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

..................................................................................................

195

םימושיי

תונוכתו

..........................................................................................................................................

205

ןוגרא

םימושיי

..............................................................................................................................................

205

תודוא

BlackBerry Assistant

......................................................................................................................

207

חול

הנש

......................................................................................................................................................

211

ישנא

רשק

...................................................................................................................................................

221

ןועש

...........................................................................................................................................................

227

ימושיי

Android

...........................................................................................................................................

231

תופמ

ו

-

GPS

...............................................................................................................................................

233

ןפדפד

.........................................................................................................................................................

240

תויגת

תומכח

..............................................................................................................................................

246

להנמ

םיצבק

...............................................................................................................................................

250

ןובשחמ

.......................................................................................................................................................

253

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

255

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..........................................................................................

255

רוכז

............................................................................................................................................................

261

החטבא

יוביגו

..............................................................................................................................................

267

תואמסיס

הליענו

..........................................................................................................................................

267

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

..........................................................................................................

273

BlackBerry Protect

...................................................................................................................................

273

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

......................................................................................

275

תורדגה

החטבא

............................................................................................................................................

275

רמוש

תואמסיס

...........................................................................................................................................

278

העדוה

תיטפשמ

...........................................................................................................................................

283

background image

תורדגה

תונוכתו