Porsche Design P 9983 from BlackBerry - חדש במהדורה זו

background image

םירופישו

ודעונש

ריבגהל

דוע

רתוי

תא

תחטבא

רישכמ

BlackBerry

ךלש

רוזעלו

ךל

דובעל

תוליעיב

הבר

רתוי

.

BlackBerry Hub

ךותמ

תמישר

םיצבקה

םיפרוצמה

,

לכות

חותפל

תא

אודה

"

ל

רושקה

ץבוקל

ףרוצמה

ידכ

לכותש

בישהל

העדוהל

רתיב

תולק

.

לכות

קוחמל

תא

תמישר

ישנא

רשקה

םינורחאה

ידכ

עונמל

תא

תגצה

ישנא

רשקה

וללה

תועצהכ

רשאכ

התא

בתוכ

העדוה

.

תחיתפ

ראוד

ינורטקלא

רושק

רובע

ץבוק

ףרוצמ

הקנ

תועצה

ישנאל

רשק

םינורחא

חול

הנש

ונסנכה

םירופיש

הנוכתב

'

בצמ

השיגפ

.'

לכות

רוחבל

תא

תוחול

הנשה

ןכו

תא

גוסה

ךשמו

ןמזה

לש

םיעוריא

חולב

הנשה

םיעפשומש

לע

ידי

בצמ

השיגפ

.

רשאכ

התא

עבוק

השיגפ

,

לכות

תוארל

תעכ

יתמ

תשחרתמ

השיגפה

ירוזאב

ןמז

םירחא

.

לכות

רידגהל

תא

חול

הנשה

תגצהל

םירפסמ

םיכלוה

םילדגו

ידכ

ןייצל

דע

המכ

סומע

םוי

םיוסמ

.

לדוגה

ןייצמ

המ

תדימ

סמועה

ךלש

קר

ךלהמב

תועש

הדובע

.

תרדגה

הרוצת

לש

בצמ

השיגפ

הגוצת

המידקמ

לש

ירוזא

ןמז

עוריאב

יוניש

ןפוא

הגוצתה

לש

חול

הנשה

ךלש

המלצמ

ונעציב

םירופיש

םושייב

'

המלצמ

'

תלבקל

תואצות

תובוט

רתוי

םירוזאב

םע

הרואת

השלח

.

הנוכתה

'

יוהיז

םינפ

'

תלעפומ

תרירבכ

לדחמ

,

ונעציבו

הב

םירופיש

ידכ

גיצהל

םינפ

דוקימב

בוט

רתוי

.

יוביכ

הנוכתה

'

יוהיז

םינפה

'

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

ךירדמ

שמתשמל

5

background image

BlackBerry Assistant

ןתינ

רידגהל

,

תוהשהל

,

שדחל

הלועפ

וא

רוצעל

תא

ןועש

רצעה

תועצמאב

םושייה

BlackBerry Assistant

.

תולועפ

ןתינש

עצבל

תועצמאב

BlackBerry Assistant

תווחמ

הצצה

רשאכ

קילחת

תא

ךעבצא

יפלכ

הלעמ

תיתחתמ

ךסמה

קיזחתו

התוא

םוקמב

,

ךיראתה

עיפוי

שארב

ךסמה

.

תורבעה

םיצבק

הפסונ

תכימת

MTP

ל

-

BlackBerry 10 OS

,

תרשפאמה

ךל

ריבעהל

תוריהמב

הבר

רתוי

יצבוק

הידמ

ןיב

בשחמה

רישכמל

תועצמאב

רוביח

USB

.

תרבעה

םיצבק

ןיב

רישכמה

בשחמל

תועצמאב

רוביח

USB

.

ןפדפד

BlackBerry

הכימת

תילוק

הפסונ

ל

-

ןפדפד

BlackBerry

.

הנוכת

וז

תרשפאמ

ךל

עומשל

תא

ןכותה

יפדב

טנרטניא

ארקומ

לוקב

.

ןפדפד

BlackBerry

ןכדוע

ללוכו

תעכ

הנגה

הבוט

רתוי

ינפמ

תונכות

תוינודז

תועודי

תופקתמו

גויד

.

ידכ

תשגל

הנוכתל

'

השילג

תיטרפ

,'

תעכ

לכות

שיקהל

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

.

םא

שי

ךל

תויסיטרכ

תופסונ

תוחותפ

,

לכות

רובעל

הרזחב

ןהילא

ךלהמב

תלעפה

השילג

תיטרפ

.

לעפה

תא

הכימתה

תילוקה

בצמב

האירק

לעפה

השילג

תיטרפ

החטבא

BlackBerry Protect

ללוכ

הנוכת

הנגהל

ינפמ

הבינג

תדעוימה

קינעהל

הנגה

תפסונ

םינותנל

רישכמב

ךלש

לע

ידי

תריצי

ךויש

קודה

רתוי

לש

רישכמה

ךלש

ל

-

BlackBerry ID

.

םא

רידגת

תא

רישכמה

תועצמאב

םושייה

'

הנקתה

'

ןיזתו

וא

רוצית

BlackBerry ID, BlackBerry Protect

לעפוי

תיטמוטוא

.

םא

הבכת

תא

BlackBerry Protect

,

לכות

ליעפהל

תא

הנוכתה

רחואמ

רתוי

ךסמהמ

'

תורדגה

BlackBerry

Protect

.'

םא

ןכדעת

תא

רישכמה

ל

-

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

הסרגמ

תמדקומ

רתוי

לש

BlackBerry 10 OS

,

אלו

תלעפה

תא

BlackBerry Protect

,

הארתה

גיצת

עדימ

םע

תוארוה

תלעפהל

BlackBerry Protect

.

רשאכ

הנוכתה

הנגהל

ינפמ

הבינג

לש

BlackBerry Protect

תלעפומ

,

ךילע

ןיזהל

תא

BlackBerry ID

ידכ

עצבל

תקיחמ

החטבא

.

תעב

תקיחמ

רישכמה

)

המגודל

,

ךרוצל

הפלחה

רישכמל

שדח

וא

ידכ

תתל

תא

רישכמה

ךלש

והשימל

רחא

,(

הנוכתה

הנגהל

ינפמ

הבינג

תתבשומ

.

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

ךירדמ

שמתשמל

6

background image

הרקמב

רישכמהש

ךלש

דבא

וא

בנגנ

,

לכות

סנכיהל

רתאל

BlackBerry Protect

תבותכב

protect.blackberry.com

.

ךותמ

רתא

BlackBerry Protect

,

לכות

תוסנל

גיצהל

תא

םוקימ

רישכמה

לע

הפמה

,

לוענל

תא

רישכמה

קוחמלו

תא

םינותנה

רישכמהמ

.

רותיא

הנגהו

לע

רישכמ

דבאש

רדגה

תא

BlackBerry Protect

רישכמב

ךלש

תרבעה

תועדוה

תחטבואמ

םא

ןובשח

אודה

"

ל

ךלש

ךמתנ

לע

ידי

Microsoft Exchange ActiveSync

,

לכות

שמתשהל

ב

-

S/MIME

רובע

ןובשח

הז

.

םא

ןוגראה

ךלש

שמתשמ

תיירפסב

LDAP

,

לכות

עובקל

תא

תורדגהה

ךכ

ירושיאש

S/MIME

םישמתשמל

תיירפסב

LDAP

ויהי

םינימז

ךל

.

תעיבק

הרוצת

לש

תורדגה

תרש

LDAP

ןופלט

םא

ןוגראה

ךלש

ךמות

שומישב

רפסמב

יווק

ןופלט

,

לכות

עצבל

תוחיש

חולשלו

תועדוה

טסקט

תועצמאב

ירפסמ

ןופלט

םינוש

.

שומישה

יווקב

ןופלט

םינוש

רשפאמ

ךל

ןוגראלו

לידבהל

ןיב

שומיש

ישיא

שומישו

יכרוצל

הדובע

רישכמב

.

רובע

ןיב

וק

ןופלטה

הדובעב

וקל

ןופלטה

ישיאה

ךלש

תורכיה

םע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

הכרדהב

תססובמ

-

טנרטניא

וז

,

דמלת

לע

תונוכת

הרמוחה

םיטרפמהו

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

,

הארת

האוושה

לש

ןופלטה

םכחה

ךלש