Porsche Design P 9983 from BlackBerry - סקירה של הגדרות המכשיר

background image

םירישכמל

םיכמותה

ב

-

Bluetooth

,

ל

-

NFC

)

םא

ךמתנ

,(

הדוקנל

המח

תדיינ

תרישקלו

טנרטניא

.

תוארתה

תלעפה

בצמ

טטרה

.

לוטיב

תוגוצת

תומידקמ

תוריהמ

תגצהו

תוירונ

יוויח

.

המאתה

תישיא

לש

תוארתה

תוילוק

תוארתהו

תויתוזח

םימושייב

םייפיצפס

.

תמצוע

לוק

תישאר

תמאתה

תמצוע

לוקה

תישארה

רישכמב

.

הצקה

ירוציק

ךרד

ישקמל

תמצוע

לוקה

.

הלעפה

לש

תרבגה

עמשה

שומישל

תוינזואב

.

תונובשח

הפסוה

וא

יוניש

לש

תונובשח

תותשרב

תויתרבח

תונובשחו

ראוד

ינורטקלא

.

לבק

השיג

תויורשפאל

הרדגה

תומדקתמ

ןוגכ

IMAP

ו

-

POP

.

BlackBerry Hub

להנ

תורדגה

תועדוהו

אוד

"

ל

.

להנ

תורדגה

לש

תועדוה

טסקט

.

גצה

ישנא

רשק

ויהש

שומישב

הנורחאל

וא

ישנא

רשק

םימוסח

.

תורדגה

תוריהמ

תלבק

השיג

תורדגהל

תואצמנה

שומישב

םיתעל

תובורק

.

לכות

תשגל

תורדגהל

הלא

לכב

תע

לע

ידי

תקלחה

יתש

תועבצא

וקלחמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

הצקה

הלועפ

וא

רפסמ

גויח

ריהמ

שקמל

יפיצפס

.

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

118

background image

טירפ

רואית

ירוציק

ךרד

גויחו

ריהמ

לוהינ

םינותנ

לבק

הארתה

רשאכ

התא

ברקתמ

תלבגמל

םינותנה

תישדוחה

.

האר

תא

ינותנ

שומישה

םינותנב

ךלש

.

םאתה

וא

שג

תורדגהל

םינותנה

םידיינה

.

הגוצת

רחב

טפט

.

יוניש

ןפוג

.

ןנווכ

תא

תוריהב

ךסמה

.

המאתה

תישיא

לש

תליענ

ךסמ

.

בצמ

ןוכסיח

הללוסב

לעפה

וא

הבכ

תא

תורשפאה

סנכיהל

ןפואב

יטמוטוא

בצמל

ןוכסיח

הללוסב

.

םאתה

תישיא

תא

תורדגהה

תכראהל

ייח

הללוסה

רשאכ

בצמ

ןוכסיח

הללוסב

לעפומ

.

הפש

טלקו

הלעפה

וא

התבשה

לש

יוזיח

טסקט

,

תפלחה

םילימ

תקידבו

תויא

.

יוניש

הפשה

,

רוזאה

תכרעמו

תודיחי

הדימה

.

תקתשה

םילילצ

לש

תדלקמ

BlackBerry

.

BlackBerry Assistant

רדגה

תויורשפא

שופיחל

רישכמב

,

בושמל

ילוק

תויצקארטניאלו

תוילוק

.

BlackBerry Balance

)

םא

ןימז

(

הריצי

וא

יוניש

לש

המסיס

בחרמל

הדובעה

.

הקיחמ

לש

בחרמ

הדובעה

םינותנהו

ולש

דבלב

רישכמהמ

,

ךות

הרימש

לע

םינותנה

םיישיאה

.

ירוביח

רישכמ

לעפה

םירוביח

ל

-

BlackBerry Blend

לו

-

BlackBerry Link

.

תרדגה

השיג

בשחמל

קוחרמ

ךרוצל

ףותיש

םיכמסמ

ןורכנסו

הידמ

.

BlackBerry ID

תגצה

יטרפ

BlackBerry ID

םיינכדע

.

סנכיה

ל

-

BlackBerry ID

.

יוניש

המסיסה

לש

BlackBerry ID

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

119

background image

טירפ

רואית

BlackBerry Protect

)

םא

ןימז

(

הלעפה

לש

BlackBerry Protect

עויסל

החטבאב

רותיאו

לש

רישכמה

םא

אוה

דבא

וא

בנגנ

.

החטבא

תויטרפו

רדגה

תא

רישכמה

ךלש

שומישל

סיטרכב

םכח

.

תריצי

המסיס

רובע

רישכמה

.

תנפצה

םינותנה

רישכמב

.

תקיחמ

םינותנה

רישכמהמ

.

יוניש

תואשרה

רובע

םימושיי

ודרוהש

.

רוצ

דוק

PIN

רובע

סיטרכ

SIM

.

להנמ

םימושיי

יוניש

םושייה

שמשמה

תרירבכ

לדחמ

תחיתפל

םיצבק

גוסמ

םיוסמ

.

רוטינ

םימושיי

םישמתשמה

ןורכיזב

לש

רישכמה

.

ףותיש

הידמ

)

םא

ןימז

(

תורבחתה

רישכמל

ידכ

עצבל

ףותיש

יטוחלא

ןכותב

הידמ

.

ךיראת

העשו

יוניש

רוזא

ןמזה

,

העשה

ךיראתהו

.

ינוכדע

הנכות

הגצה

לש

תסרג

הנכותה

תלעופה

רישכמב

.

שופיח

ינוכדע

הנכות

.

ןוסחא

השיגו

גצה

תא

חטש

ןוסחאה

יונפה

רישכמב

סיטרכבו

הידמה

ךלש

.

רדגה

השיג

םיצבקל

םינסחואמה

רישכמב

ךלש

,

ללוכ

ירוביח

USB

,

ףותיש

םיצבק

לש

Wi-Fi

,

הנגהו

תועצמאב

המסיס

רובע

ףותיש

םיצבק

.

טמרפ

תא

סיטרכ

הידמה

ךלש

קחמו

ונממ

םינותנ

.

יתוריש

םוקימ

עבק

םא

םימושייל

היהת

תורשפא

שמתשהל

ינותנב

םוקימ

.

תקיחמ

םישופיחה

םינורחאה

ונזוהש

םושייב

'

הפמ

.'

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

120

background image

טירפ

רואית

היצקארטניא

תמדקתמ

לעפה

וא

הבכ

תווחמ

תויפיצפס

תורשפאמה

ךל

עצבל

תומישמ

תוטושפ

תוריהמב

הבר

רתוי

.

תויורשפא

םולשת

ףסוה

תונובשח

םהמש

עצבתי

םולשת

.

רדגה

תוטיש

םולשת

תופדעומ

.

תושיגנ

שמתשה

ב

-

BlackBerry Screen Reader

.

לעפה

בצמ

הלדגה

תוידוגינו

הכופה

.

הנש

תורדגה

רובע

תויבותכ

,

תוריהב

ךסמ

,

לדוג

ןפוג

,

תומיאת

ירישכמ

העימש

ו

-

TTY

.

תודוא

שופיח

עדימ

יללכ

לע

תודוא

רישכמה

,

ןוגכ

עדימ

לע

הרמוחה

,

יטרפ

תשר

תלוביקו

חטש

ןוסחאה

.

ההז

תא

דוק

ה

-

PIN

לש

רישכמה

,

תסרג

הנכותה

םגדהו

.

גצה

תא

רפסמ

ןופלטה

םשו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

הגצה

וא

יוניש

לש

םש

רישכמה

גצומה

םא

רישכמ

רחא

ההזמ

ותוא

רוביחב

Bluetooth

וא

רוביחב

יטוחלא

.

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

ןכתיי

ינוכדעש

הנכות

אל

ויהי

םינימז

ךרובע

,

םאתהב

רוזאל

ובש

התא

אצמנ

קפסלו

תורישה

ךלש

.

ץלמומ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

יצבוק

יוביג

לש

רישכמה

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

ןוכדע

הנכות

רישכמב

.

תרימש

ץבוק

יוביג

ינכדע

בשחמב

היושע

רשפאל

ךל

רזחשל

ינותנ

רישכמה

םא

רישכמ

BlackBerry

ךלש

דבאי

,

בנגיי

וא

םגפיי

.

הרעה

:

םא

שי

ךל

תונומת

,

םינוטרס

םינותנו

םירחא

םירומשה

חטשב

ןוסחאה

לש

רישכמה

,

רומש

םתוא

סיטרכב

הידמה

וא

רוצ

ץבוק

יוביג

רישכמל

בשחמב

ךלש

ידכ

אדוול