Porsche Design P 9983 from BlackBerry - שנה את שפת ה-BlackBerry Screen Reader באמצעות הגדרות המכשיר

background image

BlackBerry Screen Reader

תועצמאב

תורדגה

רישכמה

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

טירפתה

תורדגה

.

3

.

שקה

לע

תושיגנ

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

תושיגנ

.

4

.

שקה

לע

ארוק

ךסמ

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

ארוק

ךסמ

.

5

.

קלחה

יתשב

תועבצא

יפלכ

הטמ

ידכ

לולגל

תיתחתל

לש

תורדגה

BlackBerry Screen Reader

.

6

.

שקה

לע

תפש

ארוק

ךסמה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

תפש

ארוק

ךסמה

חתפו

תא

המישרה

תחתפנה

לש

תופשה

.

7

.

שקה

לע

הפשה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

רוחבל

תא

הפשה

.

8

.

רוגס

תא

תורדגה

BlackBerry Screen Reader

תחאב

םיכרדהמ

תואבה

:

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

188

background image

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

תיתחתמ

ךסמה

ידכ

רעזמל

תא

ךסמה

.

םא

רישכמל

שי

חטשמ

הביקע

,

הסנ

אל

תעגל

חטשמב

הביקעה

רשאכ

קילחת

תא

ךעבצא

הלעמל

לוטיבל

תליענ

ךסמה

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

דצהמ

ילאמשה

וא

דצהמ

ינמיה

לש

חטשמ

הביקעה

.

תדוקנשכ

תוסחייתהה

איה

לע

םושייה

רעזוממה

,

שקה

השקה

הלופכ

םע

יתש

תועבצא

ידכ

רוגסל

תא

םושייה

.

שקה

השקה

הלופכ

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רוזחל

לא

ךסמ

תושיגנה

.

שקה

בוש

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רוזחל

לא

ךסמ

תורדגה

תכרעמה

.

תדוקנשכ

תוסחייתהה

איה

לע

םושייה

רעזוממה

,

שקה

השקה

הלופכ

םע

יתש

תועבצא

ידכ

רוגסל

תא

םושייה

.

ןתמ

הארוה

ל

-

BlackBerry Screen Reader

אל

אירקהל

תובית

וד

-

חיש

,

תוצע

תוארתהו

רשאכ

תבית

וד

-

חיש

,

הצע

וא

הארתה

תועיפומ

לע

ךסמ

רישכמ

BlackBerry

,

BlackBerry Screen Reader

רבוע

תדוקנמ

תוסחייתהה

לא

העדוהה

לעש

ךסמה

.

BlackBerry Screen Reader

אירקמ

תא

העדוהה

התליחתמ

.

םא

ךניא

ןיינועמ

עומשל

תא

ןכותה

לש

תבית

ודה

-

חיש

,

הצעה

וא

הארתהה

,

ךתורשפאב

עונמל

מ

-