Porsche Design P 9983 from BlackBerry - מדריך תווים עבור Wubihua

background image

תוכישמ

עבצא

תיארנ

ךכ

:

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

165

background image

הדלקה

תינדב

,

תיגוורונ

,

תיניפ

וא

תידווש

תופשה

תינד

,

תיגוורונ

,

תיניפ

תידוושו

תוססובמ

ןפואב

יללכ

לע

ףלאה

-

תיב

יניטלה

םע

המכ

םייוניש

.

תופש

הלא

תושמתשמ

תסירפב

תדלקמה

תיסיסבה

QWERTY

תפסותב

םיוותה

Å

,

Æ

ו

-

Ø

)

רובע

תינד

תיגוורונו

(

ו

-

Ö

ו

-

Ä

)

רובע

תיניפ

תידוושו

.(

תודלקמה

תוכמות

םג

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

(

ןתינ

דילקהל

םיוות

םייפולח

יתשב

םיכרד

.

ךתורשפאב

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

.

הטיש

תרחא

איה

שיקהל

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

ןתינ

רוחבל

תא

ותה

יפולחה

ךותמ

תויורשפאה

.

םימייק

םיוות

םייפולח

רובע

I (Ä), O (Ö), P (Å), K (Æ

(

ו

-

L (Ø

.(

ידכ

דילקהל

ות

יפולח

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

רחב

תא

ותה

לעב

ןמיסה

יטירקאידה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

בוש

לע

.

הדלקה

תינוויב

תדלקמה

תינוויה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

(

ןתינ

דילקהל

םיוות

םייפולח

יתשב

םיכרד

.

ךתורשפאב

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

.

הטיש

תרחא

איה

שיקהל

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

ןתינ

רוחבל

תא

ותה

יפולחה

ךותמ

תויורשפאה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

בוש

לע

.

הדלקה

תיסורב

תדלקמה

הפשהו

תיסורה

תוכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

(

ידכ

תשגל

םיוותל

םייליריק

םיפסונ

תסירפב

תדלקמה

תיסורה

,

ןתינ

שמתשהל

תחאב

תוטישה

תואבה

:

ידכ

דילקהל

תוא

תישיר

,

ןתינ

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

יהשלכ

.

םיוות

םייפולח

םימייק

רובע

T

,

I

,

P

,

L

,

M

ו

.$-

ידכ

דילקהל

ות

יפולח

,

שקה

השקה

הלופכ

לע

ותה

ישארה

.

ידכ

דילקהל

תא

ותה

הסרגב

תללוכה

םינמיס

םייטירקאיד

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

לכות

רוחבל

ותב

לעב

םינמיסה