Porsche Design P 9983 from BlackBerry - ניהול הקבצים שלך

background image

יונישל

םש

לש

ץבוק

וא

היקית

:

1

.

עג

העיגנ

תכשוממ

ץבוקב

וא

הייקית

.

2

.

שקה

לע

.

הצע

:

ידכ

תונשל

תא

גוס

ץבוקה

,

עג

העיגנ

תכשוממ

ץבוקב

.

שקה

לע

<

.

תפסוה

הייקית

רשאכ

התא

חתופ

תא

להנמ

םיצבק

,

העיפומ

המישר

לש

תויקית

תורדגומ

שארמ

.

ידכ

ףיסוהל

היקית

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

טוונ

לא

םוקמה

וב

התא

הצור

ףיסוהל

היקית

השדח

.

2

.

שקה

לע

.

3

.

שקה

לע

<

.

הרעה

:

ןכתיי

ןיאש

ךל

תויקית

תורדגומ

שארמ

רישכמב

רבוחמ

וא

ןנוכב

,

ןוגכ

בשחמ

וא

סיטרכ

הידמ

.

שופיח

טירפ

ב

להנמ

םיצבק

1

.

שקה

לע

.

2

.

ןזה

תא

םש

טירפה

ותואש

התא

שפחמ

,

ואולמב

וא

וקלחב

.

הרעה

:

לע

תנמ

עצבל

שופיח

רישכמב

רבוחמ

,

ךילע

עצבל

תא

שופיחה

רשאכ

רישכמה

חותפ

ב

-

להנמ

םיצבק

.

םימושיי

תונוכתו

ךירדמ

שמתשמל

251

background image

ןוימ

םיצבק

תויקיתו

ךתורשפאב

תופצל

םיצבקב

תויקיתבו

ךלש

םירדוסמ

יפל

םש

,

ךיראת

,

גוס

וא

לדוג

.

ךתורשפאב

םג

רוחבל

םא

םיצבקה

תויקיתהו

ורדוסי

רדסב

הלוע

וא

דרוי

.

הצע

:

ידכ

תונשל

תא

ןפוא

תגוצת

םיצבקה

תויקיתהו

,

שקה

לע

ידכ

םגיצהל

המישרכ

וא

לע

ידכ

םגיצהל

תשרכ

.

שקה

לע

<

.

יונישל

ןפוא

ןוימה

לש

םיצבק

תויקיתו

,

שקה

לע

ןוימ

<

םש

,

ךיראת

,

גוס

,

וא

לדוג

.

יונישל

רדס

הגוצתה

לש

םיצבק

תויקיתו

,

שקה

לע

רדס

<

הלוע

,

וא

דרוי

.

תריחב

םיצבק

םיבורמ

1

.

שקה

לע

.

2

.

שקה

לע

.

3

.

ץחל

לע

םיטירפה

ךנוצרבש

רוחבל

.

ידכ

לטבל

תא

הריחבה

טירפב

וילעש

תשקה

תועטב

,

שקה

לע

טירפה

בוש

.

תרבעה

םיצבק

ףותיש

םיצבק

1

.

עג

העיגנ

תכשוממ

ץבוקב

.

2

.

שקה

לע

.

3

.

רחב

דעי

.

הצע

:

ידכ

ףתשל

םיצבק

םיבורמ

,

שקה

לע

<

.

שקה

לע

םיצבקה

ךנוצרבש

ףתשל

.

שקה

לע

.

תרבעה

ץבוק

1

.

עג

העיגנ

תכשוממ

ץבוקב

וא