วิธีใช้ Porsche Design P 9983 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9983 Smartphone

คูมือผูใช

เวอรชัน: 10.3.2

background image

ตีพิมพ: 2015-06-18

SWD-20150618142514789

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน.............................................................................................................................................. 5

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้.................................................................................................................................................. 5
ขอมูลแนะนำเกี่ยวกับสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ............................................................................................................... 7
ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ................................................................................................................................. 7
ขอแตกตางเกี่ยวกับ BlackBerry 10 OS คืออะไร? ............................................................................................................ 8
ไอคอนการแจง.......................................................................................................................................................14
ไอคอนเมนู.......................................................................................................................................................... 14
การตั้งคาอุปกรณของคุณ............................................................................................................................................15
การใชวิธีการ ....................................................................................................................................................... 18
การใชงานขั้นสูง......................................................................................................................................................24
การปรับแตงอุปกรณของคุณ......................................................................................................................................... 26
สลับอุปกรณ........................................................................................................................................................26
เกี่ยวกับ BlackBerry ID .....................................................................................................................................35

โทรศัพทและวอยซ.................................................................................................................................................... 39

โทรศัพท............................................................................................................................................................ 39
การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา.......................................................................................................................................... 46
วอยซเมล........................................................................................................................................................... 51

BlackBerry Hub และอีเมล.................................................................................................................................55

BlackBerry Hub และอีเมล.................................................................................................................................. 55

joyn สำหรับอุปกรณ BlackBerry 10 ..................................................................................................................... 79

มีเดีย............................................................................................................................................................... 81

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย................................................................................................................................................ 81
นามสกุล รูปแบบ และ ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน.......................................................................................................81
การแกไขปญหา: มีเดีย................................................................................................................................................82
กลอง.............................................................................................................................................................. 82
รูปภาพ............................................................................................................................................................. 90
เพลง............................................................................................................................................................... 96
วิดีโอ............................................................................................................................................................. 100

BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................104
การแบงปนมีเดีย....................................................................................................................................................106
วิทยุ FM........................................................................................................................................................108

การตั้งคา......................................................................................................................................................... 111

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง................................................................................................................................ 111
อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ................................................................................................................................... 115

background image

แบตเตอรี่และพลังงาน............................................................................................................................................... 116
การเชื่อมตอ.......................................................................................................................................................122
แปนพิมพ BlackBerry และการพิมพ...........................................................................................................................144
ภาษา............................................................................................................................................................. 151
วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ.....................................................................................................................................152
การแสดงผลบนหนาจอ............................................................................................................................................. 160
ระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................161
มีเดียการดและที่เก็บขอมูล............................................................................................................................................176
การใชอุปกรณของคุณดวย BlackBerry Link ..............................................................................................................179

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ...........................................................................................................................................189

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน.......................................................................................................................................... 189
เกี่ยวกับ BlackBerry Assistant ....................................................................................................................... 191
ปฏิทิน............................................................................................................................................................ 195
ผูติดตอ.......................................................................................................................................................... 203
นาฬิกา........................................................................................................................................................... 209
แอปพลิเคชัน Android......................................................................................................................................... 212
แผนที่และ GPS..................................................................................................................................................214
เบราวเซอร........................................................................................................................................................ 220
สมารทแท็ก ....................................................................................................................................................... 227
ตัวจัดการไฟล .................................................................................................................................................... 230
เครื่องคิดเลข...................................................................................................................................................... 233

ผลผลิตและการดำเนินงาน...........................................................................................................................................235

เกี่ยวกับ BlackBerry Balance และพื้นที่งานของคุณ ......................................................................................................235
ขอควรจำ......................................................................................................................................................... 240

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล..........................................................................................................................245

รหัสผานและการล็อก............................................................................................................................................... 245
จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป...........................................................................................................250

BlackBerry Protect ...................................................................................................................................250
การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ................................................................................................................252
การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย................................................................................................................................... 252
ที่เก็บรหัสผาน .................................................................................................................................................... 254

คำประกาศทางกฎหมาย............................................................................................................................................. 259

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ BlackBerry 10 OS เวอรชัน 10.3.2

BlackBerry 10 OS เวอรชัน 10.3.2 จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ BlackBerry ของคุณมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และชวยใหคุณ
สามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม คุณสามารถเลือกปฏิทิน เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการประชุม

เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวางชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

กลอง

มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันกลองใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีแสงนอย

โดยดีฟอลต จะมีการเปดใชคุณสมบัติการตรวจจับหาใบหนา และมีการปรับปรุงในสามารถโฟกัสหนาใหไดดียิ่งขึ้น

ปดใชการตรวจจับหาใบหนา

BlackBerry Assistant

คุณสามารถตั้งคา หยุดพัก ดำเนินการตอ หรือหยุดตัวตั้งเวลา โดยใชแอปพลิเคชัน BlackBerry Assistant

รายการที่คุณสามารถทำโดยใช BlackBerry Assistant