Porsche Design P 9983 from BlackBerry - เปิดใช้การล็อกโฟกัสแบบอัตโนมัติ

background image

เปดใชการล็อกโฟกัสแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถใชการล็อกโฟกัสแบบอัตโนมัติบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณเพื่อถายภาพและวิดีโอหลายรายการ โดยไมตองรอเพื่อปรับโฟกัสระหวางภาพ เมื่อคุณล็อกโฟกัส พื้นที่บน
หนาจอที่คุณเลือกไวจะยังคงอยูในโฟกัส แมเมื่อคุณยายอุปกรณของคุณหรือภาพที่อยูในชองมองภาพจะเปลี่ยนไปแลวก็ตาม.

สัมผัสพื้นที่บนหนาจอที่คุณตองการล็อกโฟกัสคางไว ไอคอน

จะปรากฏขึ้นในชองโฟกัส เมื่อมีการล็อกโฟกัส

เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติการล็อกโฟกัสแบบอัตโนมัติ ใหแตะบริเวณใดๆ บนหนาจอ