Porsche Design P 9983 from BlackBerry - เพิ่มสถานีวิทยุเข้าไปในรายการโปรดของคุณ

background image

เพิ่มสถานีวิทยุเขาไปในรายการโปรดของคุณ

เพื่อทำเครื่องหมายสถานีวิทยุเปนรายการโปรด ใหดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

• เมื่อกำลังเปดฟงสถานีอยู ใหแตะที่ ที่ดานขางหมายเลขของสถานี

มีเดีย

คูมือผูใช

108

background image

• บนหนาจอ วิทยุ FM ภายใต สถานีทองถิ่น ใหสัมผัสสถานีคางไว แตะที่

เคล็ดลับ: เพื่อฟงสถานีที่คุณทำเครื่องหมายเปนรายการโปรดไว ในแอปพลิเคชันเพลง ใหแตะที่

>

สถานีรายการโปรดของคุณจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ ภายใต รายการ

โปรด ไอคอน

จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของสถานีที่คุณทำเครื่องหมายเปนรายการโปรดอีกดวย