Porsche Design P 9983 from BlackBerry - แสดงหรือซ่อนการจราจร

background image

แสดงหรือซอนการจราจร

หากขอมูลการจราจรพรอมใชงาน คุณสามารถแสดงผลเมื่อคุณดูแผนที่ หรือดูหรือฟงการบอกทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวในมุมมองระดับถนน

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• บนหนาจอแผนที่ ใหแตะที่ >
• เมื่อกำลังดูหรือฟงการบอกทิศทางแบบเลี่ยวตอเลี้ยวในมุมมองระดับถนน ใหแตะที่ >

เพื่อซอนปริมาณขอมูลที่ใช ใหแตะที่

>