Hỗ trợ Porsche Design P 9983 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9983 Smartphone

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản: 10.3.2

background image

Đã công bố: 2015-06-18

SWD-20150618144737077

background image

Nội dung

Cài đặt thông tin bản............................................................................................................................ 5

Điểm mới trong phiên bản này.......................................................................................................................5

Giới thiệu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn....................................................................................7

Sơ lược về thiết bị..........................................................................................................................................7

Có gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? ...........................................................................................................8

Các biểu tượng thông báo............................................................................................................................ 14

Các biểu tượng menu...................................................................................................................................15

Cài đặt thiết bị.............................................................................................................................................15

Sử dụng cử chỉ............................................................................................................................................ 18

Tương tác nâng cao..................................................................................................................................... 25

Cá nhân hóa thiết bị của bạn.......................................................................................................................27

Chuyển thiết bị............................................................................................................................................ 27

Giới thiệu BlackBerry ID ............................................................................................................................. 38

Điện thoại giọng nói................................................................................................................................ 41

Điện thoại....................................................................................................................................................41

Thông báo và nhạc chuông.......................................................................................................................... 49

Thư thoại..................................................................................................................................................... 55

BlackBerry Hub email............................................................................................................................. 59

BlackBerry Hub và email............................................................................................................................. 59

joyn dành cho thiết bị BlackBerry 10 ......................................................................................................... 87

Media.......................................................................................................................................................... 91

Thay đổi âm lượng media.............................................................................................................................91

Các loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ..............................................91

Xử lý sự cố: Đa phương tiện......................................................................................................................... 92

Máy ảnh.......................................................................................................................................................93

Ảnh............................................................................................................................................................102

Nhạc..........................................................................................................................................................109

Phim..........................................................................................................................................................113

BlackBerry Story Maker ............................................................................................................................ 118

Chia sẻ Media............................................................................................................................................121

Đài FM.......................................................................................................................................................122

Cài đặt.......................................................................................................................................................125

Tùy chỉnh cài đặt thiết bị...........................................................................................................................125

Cập nhật phần mềm thiết bị...................................................................................................................... 129

background image

Pin và nguồn điện......................................................................................................................................131

Kết nối.......................................................................................................................................................138

Bàn phím BlackBerry và nhập văn bản...................................................................................................... 166

Ngôn ngữ...................................................................................................................................................173

Phương pháp nhập liệu bằng bàn phím..................................................................................................... 174

Màn hình hiển thị...................................................................................................................................... 183

Khả năng tiện dụng................................................................................................................................... 185

Thẻ nhớ ngoài và lưu trữ............................................................................................................................ 204

Sử dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link ........................................................................................... 208

Ứng dụng tính năng.............................................................................................................................. 219

Tổ chức ứng dụng......................................................................................................................................219

Giới thiệu về BlackBerry Assistant ............................................................................................................ 221

Lịch........................................................................................................................................................... 226

Danh bạ.....................................................................................................................................................236

Đồng hồ..................................................................................................................................................... 242

Ứng dụng Android..................................................................................................................................... 246

Bản đồ và GPS...........................................................................................................................................248

Trình duyệt................................................................................................................................................ 255

Thẻ thông minh ........................................................................................................................................ 262

Trình quản Lý Tập tin ............................................................................................................................... 266

Máy tính.................................................................................................................................................... 269

Năng suất công việc.............................................................................................................................. 271

Giới thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ................................................................................. 271

Remember.................................................................................................................................................277

Bảo mật sao lưu.................................................................................................................................... 283

Mật khẩu và khóa máy............................................................................................................................... 283

Phải làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp......................................................................... 289

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................290

Xóa sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................. 291

Cài đặt bảo mật......................................................................................................................................... 292

Trình giữ Mật khẩu ................................................................................................................................... 295

Thông báo pháp ..................................................................................................................................... 299