Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Thay đổi cài đặt tìm kiếm

background image

Thay đổi cài đặt tìm kiếm

Bạn có thể chỉ định những danh mục nào được bao gồm trong tìm kiếm, và những công cụ tìm kiếm nào
dùng để mở rộng tìm kiếm của bạn trên Internet.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > BlackBerry Assistant > Cài đặt tìm kiếm thiết bị.
3. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Để chỉ định những danh mục nào được bao gồm trong tìm kiếm, hãy nhấn Danh mục.

Để chỉ định các công cụ tìm kiếm nào được dùng khi bạn mở rộng tìm kiếm lên Internet, hãy nhấn
Mở rộng.

Mẹo: Để thay đổi trật tự của các danh mục hoặc công cụ tìm kiếm, hãy chạm và giữ danh mục hoặc công cụ
tìm kiếm. Nhấn hoặc .