Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Biểu tượng chứng chỉ trang web

background image

Biểu tượng chứng chỉ trang web

Biểu tượng

tả

Danh tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ xác nhận mở rộng từ một
nhà cung cấp chứng chỉ tin cậy.

Danh tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ của miền được xác nhận
từ một nhà cung cấp chứng chỉ tin cậy.

Một số thành phần của trang web được bảo mật và một số thành phần khác của
trang web lại không được bảo mật. Hãy cẩn thận nếu bạn nhập các thông tin nhạy
cảm trên trang web.

Trang web có thể không an toàn vì chứng chỉ không rõ. Khuyến cáo không nên
nhập các thông tin nhạy cảm trên trang web.