Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Chuyển bản ghi mật khẩu

background image

Chuyển bản ghi mật khẩu

Để chuyển các bản ghi mật khẩu, trước tiên bạn phải sao lưu dữ liệu mật khẩu như là một phần của tập tin
sao lưu trong quá trình chuyển đổi thiết bị hoặc trích xuất các bản ghi mật khẩu thành tập tin sao lưu.

Nếu bạn đã lưu tập tin sao lưu vào thẻ nhớ ngoài, hãy lắp thẻ nhớ ngoài vào thiết bị BlackBerry mới của
bạn. Nếu bạn chưa lưu tập tin sao lưu vào thẻ nhớ ngoài, bạn có thể dùng BlackBerry Link để chuyển các
bản ghi.

1. Trong ứng dụng Trình giữ Mật khẩu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.
2. Nhấn > Nhập mật khẩu.
3. Hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.