Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Kết nối USB

background image

Kết nối USB

Bạn có thể sử dụng cáp USB để tạo ra kết nối hai chiều giữa thiết bị BlackBerry của mình và máy tính. Bạn
có thể sạc pin cho thiết bị khi kết nối thiết bị của mình với máy tính bằng cáp USB.

Khi kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB, thiết bị của bạn sẽ hiển thị ở dạng ổ đĩa được ánh
xạ. Nếu bạn bật tính năng Chế độ lưu trữ USB, thiết bị của bạn sẽ hiển thị trên máy tính ở dạng thiết bị lưu
trữ tháo lắp được. Bạn có thể thường sử dụng kết nối USB để kéo tập tin giữa thiết bị và máy tính, tùy thuộc
vào các tính năng trên máy tính của bạn.