Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Bật bộ chỉnh âm trong video

background image

Bật bộ chỉnh âm trong video

Bạn có thể sử dụng tính năng bộ chỉnh âm trong ứng dụng Phim để cải thiện chất lượng âm thanh của
video dựa trên các điều kiện cài trước. Các tùy chọn bao gồm bass, treble, máy bay và nhiều thứ khác. Khi
bật bộ chỉnh âm, các cài đặt âm thanh sẽ được áp dụng cho tất cả các video bạn xem, không chỉ riêng cho
video đang phát khi bạn bật bộ chỉnh âm.

1. Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình.
2. Nhấn > .

Media

Hướng dẫn sử dụng

117

background image

3. Nhấn vào một tùy chọn.
4. Nhấn Xong.

Để tắt bộ chỉnh âm, khi đang phát một video, hãy nhấn vào màn hình. Nhấn > . Nhấn Tắt.